Tuesday, September 27, 2011

the Lords Prayer Scottish Gaelic

The Lord's Prayer

(Scottish Gaelic)


Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nìthear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd,
agus a' glòir,
gu sìorraidh. Amen

No comments: